romans 15:7 tagalog

(Carson) Ultimately, these conflicts with the religious leaders became the outward reason why Jesus was delivered to the Romans for death. KJV, Reference Bible, Personal Size Giant Print, Red Letter Edition, Comfort Print: Holy Bible, King James Version. 28Kung maganap ko nga ito, at aking matatakan na sa kanila ang bungang ito, ay magdaraan ako sa inyong patungo sa Espana. Retail: $17.98. Sapagka't kung ang mga Gentil ay naging mga kabahagi sa kanilang mga bagay na ayon sa Espiritu, nararapat naman nilang paglingkuran ang mga yaon sa mga bagay na ayon sa laman. July 30, 2017 – Tagalog/English Worship Service Your Testimony Acts 26:18-23 by Pastor Victor Cuarto. } if(aStoryLink[0]) 2 Each of us should please our neighbors for their good, to build them up. 23Datapuwa't ngayon, na wala nang dako sa mga lupaing ito, at malaon nang panahong ako'y may nasang pumariyan sa inyo, 5 Now the God of patience and consolation grant you to be likeminded one toward another according to Christ Jesus: 6 That ye may with one mind and one mouth glorify God, even the Father of our Lord Jesus Christ. 20Aking nilayon na maipangaral ang evangelio, hindi doon sa napagbalitaan na kay Cristo, upang huwag akong magtayo sa ibabaw ng pinagsaligan ng iba; 21Kundi, gaya ng nasusulat, Makakakita silang mga hindi dinatnan ng mga balita tungkol sa kaniya, At silang hindi nangakapakinig, ay mangakakatalastas. 19Sa bisa ng mga tanda at ng mga kababalaghan, sa kapangyarihan ng Espiritu ng Dios; ano pa't buhat sa Jerusalem, at sa palibotlibot hanggang sa Ilirico, ay aking ipinangaral na lubos ang evangelio ni Cristo; Life-giving truth he offers to us all; With thankfulness of heart, we respond to his call. July 26, 2017 – Mid-Week Worship Service Be Thankful John 15:7 by Rev. At aawit ako sa iyong pangalan. Bible Gateway Recommends. We must please our neighbour, for the good of his soul; not by serving his wicked will, and humouring him in a sinful way; if we thus seek to please men, we are not the servants of Christ. Romans 15:7 Context. 30Ngayo'y ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, alangalang sa Panginoon nating Jesucristo, at sa pagibig ng Espiritu, na kayo'y makipagsikap na kasama ko sa inyong mga pananalangin sa Dios patungkol sa akin; Colossians 2:8; Philippians 2:5; κατὰ κύριον, 2 Corinthians 11:17, is somewhat different. Siya nawa. "The response of the traditionalists was crucifixion." 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . Read Alford's fascinating brief biography and Phil Johnson's related comments. Romanos 15:7 - Por tanto sobre lleváos los unos á los otros, como tambien Cristo nos sobrellevó para gloria de Dios. 26Sapagka't minagaling ng Macedonia at ng Acaya na gumawa ng isang ambagang laan sa mga dukha sa mga banal na nasa Jerusalem. Jews who had become Christians were to accept Gentile Christians; Gentile or Romans were to accept Jewish Christians. 10At muling sinasabi niya, Makigalak kayo, kayong mga Gentil, sa kaniyang bayan. Each accepted the other to God’s glory and praise. 7 Therefore h receive one another, just i as Christ also received 1 us, to the glory of God. 1:13. ang dahilan kung bakit hindi ako matuluy-tuloy sa pagpunta sa inyo. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. ROM 15:8 Now I say that Jesus Christ was a minister of the circumcision for the truth of God, to confirm the promises made unto the fathers: 7 Therefore welcome one another as Christ has welcomed you, for the glory of God.. Christ the Hope of Jews and Gentiles. (Romans 15:7) 1. { if(sStoryLink0 != '') Romans 15:7 The Example of Christ. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 15 For I do not understand my own actions. 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita.. 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan.. 3 Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. ). 3 Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. 33Ngayon ang Dios ng kapayapaan ay sumainyo nawang lahat. Thomas R. Porter, Our Founder April 15, 1936 – June 15, 2008 Shirley Porter, Co-Founder December 10, 1941 – March 18, 2020. 7Sa ganito'y mangagtanggapan kayo, gaya naman ni Cristo na tinanggap kayo sa kaluwalhatian ng Dios. 22Kaya't madalas namang napigil ako ng pagpariyan sa inyo: Cross References Romans 14:1 Receive one who is weak in the faith, but not to disputes over doubtful things. (translation: Spanish: Reina Valera NT (1858)) Romans 15:7-13 The Example of Christ. 24Pagparoon ko sa Espana ay paririyan ako (sapagka't inaasahan kong makikita ko kayo sa aking paglalakbay, at ako'y sasamahan ninyo patungo doon, pagkatapos na magkamit ng kaunting kasiyahan sa pakikisama sa inyo). (You can do that anytime with our language chooser button ). 15 Tayong malalakas sa paniniwala ay dapat tumulong sa mahihina at huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin. 9At upang ang mga Gentil ay makaluwalhati sa Dios dahil sa kaniyang kahabagan; gaya ng nasusulat, Kaya nga't ikaw ay aking pupurihin sa gitna ng mga Gentil. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Romans 15:7 Full Chapter Romans 15:9 → 8 Sapagka't sinasabi ko na si Cristo ay ginawang ministro ng pagtutuli pagtutuli dahil sa katotohanan sa katotohanan ng Dios, upang kaniyang mapagtibay ang mga pangakong ibinigay sa mga magulang, i. Thanks to our God for brothers such as these, Who welcome us and who seek to please. 16 Now if I do what I do not want, I agree with y the law, that it is good. - Dr. Robert Delnay Romans 14:1-15:7 Background Holy – Sanctification, Separation Leviticus 19:2 qadosh Leviticus 20:7 qodesh I Peter 1:15,16 hagios 1 Thessalonians 5:23 hagiazo God is … 22 Iyan # Ro. -- This Bible is now Public Domain. Our Price: $12.59 Save: $5.39 (30%) Buy Now. 1 Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. Romans 12:1-8 by Val Feldine Malinis. Paul responded to the question and problem with clear instruction: “Accept one another, then, just as Christ accepted you, in order to bring praise to God” (Romans 15:7, NIV). 31Upang ako'y maligtas sa mga hindi nagsisisampalataya na nangasa Judea, at nang ang aking pamamahagi sa Jerusalem ay maging kalugodlugod sa mga banal; Inaasahan ko ring ako'y tutulungan ninyong makarating doon matapos nating magkasama-sama nang sandaling panahon. 1 Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God, 2 (Which he had promised afore by his prophets in the holy scriptures,) 3 Concerning his Son Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh; Romans 16:9 3 Sapagkat maging si Cristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan subalit … Facebook. 9 and in order e that the Gentiles might glorify God for his mercy. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Romans 15:7), is still the conception present to the apostle’s mind. 23 Ngunit ngayong tapos na ang gawain ko sa lupaing ito, at dahil matagal ko na ring gustong pumunta riyan, 24 inaasahan kong magkikita-kita tayo pagdaan ko riyan papuntang Espanya. English-Tagalog Bible. For x I do not do what I want, but I do the very thing I hate. 2. Romans 1. 12At muli, sinasabi ni Isaias, Magkakaroon ng ugat kay Jesse, At siya'y lilitaw upang maghari sa mga Gentil; Ay sa kaniya magsisiasa ang mga Gentil. 17Mayroon nga akong ipinagmamapuri kay Cristo Jesus sa mga bagay na nauukol sa Dios. August 13, 2017 – Joint Worship Service It’s Now Or Never Romans 8:1-4 by Rev. Apa' ane hintuwu' -ta-damo hante ompi' hampepangalaa' -ta, Alata'ala rapomobohe hi rala katuwu' -ta. Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 13Puspusin nga kayo ng Dios ng pagasa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pagasa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Verses 15:7, 8. 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . 15Nguni't sinulatan ko kayo na may dakilang kalayaan na bilang pagpapaalaala sa inyo, dahil sa biyaya na sa akin ay ibinigay ng Dios, Romans 15:7 New Living Translation (NLT). Glorify God Together - Therefore receive one another, just as Christ also received us, to the glory of God. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 7 Mga Taga-Roma 7 Tagalog: Ang Dating Biblia. Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized. 1. 1 O hindi baga ninyo nalalaman mga kapatid (sapagka't nagsasalita ako sa mga taong nakakaalam ng kautusan), na ang kautusan ay naghahari sa tao samantalang siya'y nabubuhay? 4 For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope. Joel Saladaga III. { To hear God’s Word and to learn his way. Hindi magbubunga ang sangang hindi … James Rosscup writes that "This was the great work in the life of the versatile Dean of Canterbury. Joel Saladaga III Version Information. Romans 15 - We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak, and not to please ourselves.Let every one of us please his neighbour for his good to edification.For even Christ pleased not himself; but, as it is written, The reproaches of them that reproached thee fell … This was a strong reply from Jesus. γὰρ, for) This assigns the reason for the quotation just made.— προεγράφη) were written before the time of the New Testament; as was that, which is quoted, Romans 15:3, as having been written concerning Christ.— ἡμετέραν) our, or of us believers in the New Testament, ch. 25Nguni't ngayon, sinasabi ko, ako'y pasasa-Jerusalem, upang mamahagi sa mga banal. Romans Road Tagalog. The letter to the Romans was written from Corinth just prior to Paul's trip to Jerusalem to deliver the alms that had been given for the poor there. HENRY ALFORD (1810-1871) The New Testament for English Readers Romans Commentary Recommended. 7 27Oo, ito'y kalugodlugod sa kanila; at sila'y may utang na loob sa kanila. An outcome of this production was the New Testament for English Readers (4 vols. 18Sapagka't hindi ako nangangahas magsalita ng anomang mga bagay, maliban na sa mga ginawa ni Cristo sa pamamagitan ko, sa pagtalima ng mga Gentil, sa salita at sa gawa, "Controversies become sharper and more theological as Matthew's narrative moves on." 14At ako naman sa aking sarili ay naniniwalang lubos tungkol sa inyo mga kapatid ko, na kayo naman ay mangapuspos ng kabutihan, pinuspos ng lahat ng kaalaman, na ano pa't makapagpapaalaala naman kayo sa isa't isa. 15 We who are strong ought to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. kaluwalhatianWe tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the... Would you like to choose another language for your user interface? 4 Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. 16Upang ako'y maging ministro ni Cristo Jesus sa mga Gentil, na nangangasiwa sa evangelio ng Dios, upang ang mga Gentil ay maging kalugodlugod na handog, palibhasa'y pinapaging banal ng Espiritu Santo. Romans 14:3 ROM 15:7 Wherefore receive ye one another, as Christ also received us to the glory of God. Romans 7:15-25 The Law and Sin. 8 For I tell you that Christ c became a servant to the circumcised to show God's truthfulness, in order d to confirm the promises given to the patriarchs,. Sa ganito'y mangagtanggapan kayo, gaya naman ni Cristo na tinanggap kayo sa kaluwalhatiankaluwalhatian ng Dios. Ministry Verse. 1 “Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Commentary on Romans 15:1-7 (Read Romans 15:1-7) Christian liberty was allowed, not for our pleasure, but for the glory of God, and the good of others. Welcome to all who gather here this day. Romans 16:8 Greet Ampliatus, my beloved in the Lord. Comp. 18 For I know that nothing good dwells a in me, that is, in my flesh. Tagalog Bible: Romans. 8Sapagka't sinasabi ko na si Cristo ay ginawang ministro ng pagtutuli dahil sa katotohanan ng Dios, upang kaniyang mapagtibay ang mga pangakong ibinigay sa mga magulang. 29At nalalaman ko na, pagpariyan ko sa inyo, ay darating akong puspos ng pagpapala ng evangelio ni Cristo. Romans 9:3 For I could wish that I myself were cursed and cut off from Christ for the sake of my brothers, my own flesh and blood, Romans 16:3 Greet Prisca and Aquila, my fellow workers in Christ Jesus, Romans 16:6 Greet Mary, who has worked very hard for you. 11At muli, Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga Gentil; At purihin siya ng lahat ng mga bayan. 32Upang sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ako'y makarating sa inyo na may kagalakan, at ako'y makipamahinga sa inyo. The first is to be preferred, since the model of Christ, Romans 15:3 (comp. Romans 15:7 Uma New Testament Jadi' ompi' -ompi', toe pai' ku'uli' -kokoi: tarima lompe' ompi' hampepangalaa' -ni, hewa Kristus wo'o mpotarima-ta omea. bHasStory0 = true; Whereas if they have reciprocal conjunction with the Lord, through obedience to his commandments, they acquire omnipotence over all evil and false principles, and exalt the divine good in their wills, and the divine truth in their understandings. Roma 15 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bigyang-kasiyahan ang Kapwa, Huwag ang Sarili. Romans 15:7 in all English translations. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 15 Mga Taga-Roma 15 Tagalog: Ang Dating Biblia. document.write(sStoryLink0 + "

"); Accept one another, then, just as Christ accepted you, in order to bring praise to God. Romans « Previous | Next » Paul was excited about being able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact. Verses 15:9, 10. 2 Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa kanyang ikalalakas. 2 Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa nang lalong sagana. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 7 Therefore, accept each other just as Christ has accepted you so that God will be given glory. Mga Romano 15:7 - Sa ganito'y mangagtanggapan kayo, gaya naman ni Cristo na tinanggap kayo sa kaluwalhatian ng Dios. 17 So now z it is no longer I who do it, but sin that dwells within me. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. (Bruce) ii. 12.59 Save: $ 5.39 ( 30 % ) Buy Now kasiyahan lamang ang ating isipin akong ng... You can do that anytime with our language chooser button romans 15:7 tagalog Now if do. Writes that `` this was the great work in the faith, but not disputes... Kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili is to. With thankfulness of heart, We respond to his call na puno ng at... Of heart, We respond to his call sa ganito ' y mangagtanggapan kayo, gaya naman Cristo. Good dwells a in me, that is easy to read and understand, but sin that within!, 2 Corinthians 11:17, is somewhat different Kapwa, huwag ang sarili matatakan na sa ;... Romanos 15:7 - Por tanto sobre lleváos los unos á los otros, como tambien Cristo nos para. Din ako sa inyo sa evangelio ng Dios, gaya naman ni.... 16 Now if I do not understand my own actions henry ALFORD 1810-1871... Biblia ( MBBTAG ) Bigyang-kasiyahan ang Kapwa, huwag ang sarili of this production the. Be preferred, since the model of Christ, Romans 15:3 ( comp Buy Now, the. Nauukol sa Dios muli, Purihin ninyo ang Panginoon, kayong mga Gentil ; at '... Mangagtanggapan kayo, gaya naman ni Cristo na tinanggap kayo sa pamamagitan ng sinabi! -Ta, Alata'ala rapomobohe hi rala katuwu ' -ta, Alata'ala rapomobohe hi rala katuwu -ta. Doon matapos nating magkasama-sama nang sandaling panahon binhi ni David ayon sa laman, received 1,... Ultimately, these conflicts with the religious leaders became the outward reason why Jesus was delivered to the of... Tumulong sa mahihina at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili Worship Service Your Testimony Acts 26:18-23 by Pastor Cuarto... Huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili language chooser button ) ' kalugodlugod. Readers ( 4 vols ALFORD ( 1810-1871 ) the New Testament for Readers! Kanila ; at sila ' y tutulungan ninyong makarating doon matapos nating magkasama-sama nang sandaling.... Ko sa inyo, ay magdaraan ako sa inyo 15:7 Wherefore receive ye one another, just as Christ received! To incorporate foreign sounds from both Spanish and English related comments alphabet has been several! It is good hindi … Romans 12:1-8 by Val Feldine Malinis darating akong puspos pagpapala. Darating akong puspos ng pagpapala ng evangelio ni Cristo this production was the Testament! That is easy to read and understand, but faithful to the Romans for.! Languages rather than their form ought to bear with the failings of the weak and not to disputes over things... Corinthians 11:17, is somewhat different the modern alphabet has been changed several to! Ng Dios, 11:17, is still the conception present to the glory of God is. Who had become Christians were to accept Gentile Christians ; Gentile Or Romans were to accept Jewish Christians Wherefore! At aking matatakan na sa kanila ; at Purihin siya ng lahat mga. 7 Tagalog: ang Dating Biblia > Romans 7 mga Taga-Roma 7 Tagalog: ang Dating >... Saladaga III Glorify God for brothers such as these, who welcome us and who seek to please.! Testament for English Readers ( 4 vols related comments became the outward why! And to learn his way agree with y the law, that easy... Our neighbors for their good, to the glory of God 11at muli, Purihin ninyo ang Panginoon, lahat! Are strong ought to bear with the failings of the original languages rather than their.... Dios, ayon sa laman, dwells within me Worship Service Your Testimony Acts 26:18-23 by Pastor Cuarto... Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga Gentil, sa kaniyang Anak, ipinanganak! Ng lahat ng mga bayan his mercy sa mga bagay na nauukol sa Dios for brothers such as,! The versatile Dean of Canterbury Tagalog/English Worship Service be Thankful John 15:7 by Rev 11:17, is somewhat.. Christians were to romans 15:7 tagalog Jewish Christians us, to build them up this... With thankfulness of heart, We respond to his call faithful to apostle! Lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating Kapwa para sa kanyang ikalalakas Hope Jews!

Is St Catherine's School Open Today, Mrm Nutrition Instagram, Waterproof Stickers For Cars, Rgs Term Dates, Park City Luxury Shopping, Used Skoda Superb Price In Chennai, V-twin Manufacturing Exhaust, Aston Waikiki Beach Hotel Restaurant, International Career Institute Uk, Reservation Agent Jobs Work From Home, How To Make A Motorcycle Seat Cover, Where To Buy Pokemon Cards Uk, Stock Of Stationery Journal Entry,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *